Admissió d'alumnes

Alumnat

Segons els Estudis de la Facultat, hi pot haver les següents categories d’alumnes:

 • Ordinaris: Són aquells que es preparen per als graus acadèmics. Han d’haver aprovat les PAU o equivalent i, en el cas d’aspirar a la validesa civil dels seus estudis, els és exigida la superació de les proves de selectivitat. Aquests alumnes han de cursar totes les assignatures.
 • Extraordinaris: Són els qui no es preparen per a l’obtenció de graus, ni aspi- ren a la validesa civil dels seus estudis. Podran cursar totes les assignatures o bé només algunes. Rebran certificació dels exàmens que realitzin.
 • Oients: Són els qui es matriculen a totes o algunes assignatures, sense passar les proves d’avaluació.
   

Admissió d’alumnes

Per matricular-se per primera vegada com a alumnes de la Facultat cal presentar:

 • La sol·licitud d’ingrés, que es facilita a Secretaria.
 • Quatre fotografies de la mida i tipus DNI.
 • Alumnes ordinaris: certificats corresponents als estudis requerits per a l’admisssió en els centres superiors universitaris.
 • Alumnes extraordinaris i oients: certificats dels estudis realitzats. No són válides les paperetes ni els llibres d’escolaritat.
   

Reconeixements

En cas d’haver cursat estudis filosòfics o humanístics en una altra Facultat o Centre Superior, l’alumne podrà demanar-ne el reconeixement.

 • Instància a la Comissió sol·licitant el reconeixement.
 • Certificats acreditatius dels estudis fets, on constin també les hores lectives o crèdits per assignatura i les qualificacions corresponents.
 • Els programes de les assignatures cursades.