Canal de comunicació

logourl_comunicats.jpg
12 març

Informació sobre el Coronavirus


La URL està fent un seguiment constant de l’evolució del brot de Covid-19 i està atenta a les mesures que calgui prendre eventualment seguint les recomanacions fetes tant pel Departament de Salut com pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. En aquest sentit, des de la URL es vol transmetre que s’actuarà en tot moment d’acord amb els principis de proporcionalitat i de no generar alarmisme innecessari.

A tal efecte s’ha creat un Comitè de Seguiment presidit pel rector, on hi són representades totes les institucions de la URL i alguns membres de l’equip rector. L’objectiu d’aquest Comitè és centralitzar la informació relativa a l’alerta sanitària i coordinar les accions que s’hagin de prendre i que puguin afectar els membres de la nostra comunitat, inclosos aquells que es troben desplaçats. Així mateix, el Comitè té l’encàrrec d’habilitar els canals de comunicació necessaris per assegurar la correcta informació tant entre la comunitat universitària com amb les autoritats sanitàries, i molt especialment amb la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

Atesa la naturalesa federal de la Universitat, cada institució ha establert el seu protocol d’actuació davant d’aquesta situació d’alerta sanitària. Aquests protocols recullen les diverses actuacions que s’han previst aplicar en els àmbits de l’activitat acadèmica, extraacadèmica i de l’ús dels espais així com qualsevol altra mesura específica que es consideri escaient. Tots aquests protocols segueixen les recomanacions de les autoritats públiques corresponents i estan disponibles a través dels canals de comunicació interns.

S’ha habilitat un correu electrònic a través del qual tots els membres de la comunitat universitària poden adreçar els seus dubtes: infocovid19@url.edu.

Podeu consultar la informació pública en els enllaços oficials següents:

Àmbit català: