Canal de comunicació

07 febrer

Oberta la preinscripció online als nostres Estudis

Pots fer ja la preinscripció online als estudis aquí: https://matricula.filosofia.url.edu

Sessions Informatives:

Dijous, 25 febrer 2021, a les 19 h organitzem una sessió informativa sobre els nostres estudis. Segueix-nos a les nostres xarxes socials per estar assabentat de properes sessions. Pots sol·licitar una visita a la Facultat o una entrevista en línia si ho prefereixes a comunicacio@filosofia.url.edu

Per fer la matrícula Online aquí: http://matricula.filosofia.url.edu/
Per fer la matrícula presencial cal demanar cita prèvia a ggalduf@filosofia.url.edu 

 • Documentació necessària per a la matrícula

Grau en Filosofia

 • El full de sol·licitud de plaça (que es facilita a Secretaria).
 • Fotocòpia DNI, NIE o passaport.
 • Dues fotografies DNI.

​Qualsevol dels següents documents d’accés:

 • Els certificats corresponents als estudis requerits per a l'admissió en els centres superiors universitaris (no són vàlides les paperetes).
 • Des de COU: Qualsevol opció + PAAU
 • Des de Batxillerat: Qualsevol opció + PAAU
 • Títol de Cicles Formatius de grau Superior, FP2 (segon cicle)
 • Títol  universitari

Altres: 

 • Proves d’accés per a més grans de 25 anys
 • Proves d’accés per a més grans de 40 anys
 • Proves d’accés per a més grans de 45 anys
 • Estudis superiors filosòfics oficials

Reconeixement d'estudis cursats en altres centres

En cas d'haver cursat estudis filosòfics i humanístics en una altra Facultat o Centre Superior, l'alumne podrà demanar-ne el reconeixement. Caldrà presentar:

 • Instància a la Comissió sol·licitant el reconeixement.
 • Certificats acreditatius dels estudis fets, on constin també les hores lectives o crèdits per   assignatura i les qualificacions corresponents.
 • Els programes de les assignatures cursades.

Per alumnes ja matriculats altres anys a la Facultat:
Els alumnes ja matriculats en anys anteriors, només hauran de formalitzar la matrícula a la Secretaria de la Facultat de Filosofia de Catalunya.


Grau en Filosofia, Política i Economia

Proves d’admissió al Grau en Filosofia, Política i Economia 

 • 17 de març 2021 a les 16h.
 • 12 de maig 2021 a les 16h.
 • 30 de juny 2021 a les 10h. 
 • 21 de juliol de 2021 a les 10h. 

*es contemplen altres dates el mes de setembre en funció de l’evolució de la crisi sanitària.

Poden inscriure's a les proves d'admissió al Grau en Filosofia, Política i Economia al següent enllaç: https://www.filosofia.url.edu/grau-en-filosofia-politica-i-economia​

Per als alumnes procedents del sistema educatiu espanyol, les vies d'accés són:

 • Haver superat els estudis de COU o batxillerat i la prova d'accés a la Universitat (PAU). 
 • Mòduls professionals 3, Formació professional de 2n cicle i Cicles formatiu de Grau Superior.
 • Disposar d'un títol universitari homologat a l'Estat espanyol.
 • I les altres vies que contempli el Reial Decret 1892/2008 de 14 de novembre, publicat al BOE núm. 283.

Els estudiants procedents d'altres sistemes educatius diferents a l'espanyol, però pertanyents a la Unió Europea, hauran d'haver realitzat al seu país els estudis que hi permeten matricular-se en una carrera universitària, segons s'estableix en el Reial Decret 9509/2007 de 7 de maig de 2007, publicat al BOE núm. 112.

Els estudiants procedents de sistemes educatius no pertanyents a l'Estat espanyol ni a la Unió Europea, hauran d'homologar el títol de batxillerat o hauran de realitzar o bé la prova d'accés a la Universitat (PAAU), o bé la prova d'accés per a majors de 25 anys, o bé hauran de procedir d'una altra universitat.

Procés i criteris d’admissió
Els criteris que es tindran en compte en el procediment d’admissió al present grau, en les tres Universitats que imparteixen el títol són els següents:
1) Expedient acadèmic
2) Escrit redactat pel candidat/a amb l’exposició detallada de les raons i motivacions per a cursar el grau

Criteris de valoració

Indicador

Font

Ponderació

1. Expedient acadèmic

Nota mitjana

Certificació acadèmica

85%

2. Redacció

Motivació i interès pel grau

Escrit

15%

 

Els candidats realitzaran, igualment, una prova de test d’anglès, amb l’objectiu de conèixer el seu nivell de coneixement i domini de la llengua anglesa que, no obstant això, no computa en la ponderació dels criteris d’admissió; en conseqüència, no essent un requisit d’accés, no s’exigeix l’acreditació de cap nivell específic de domini de la mateixa.


Màster en Recerca en Filosofia i Estudis Humanístics

Per matricular-se per primera vegada com a alumnes de la Facultat, cal presentar:

 • El full de sol·licitud de plaça (que es facilita a Secretaria).
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Dues fotografies DNI.
 • Títol universitari.

Per alumnes ja matriculats altres anys a la Facultat:
Els alumnes ja matriculats en anys anteriors, només hauran de formalitzar la matrícula a la Secretaria de la Facultat de Filosofia de Catalunya.


Doctorat en Filosofia: Humanisme i Transcendència

Per matricular-se per primera vegada com a alumnes de la Facultat, cal presentar:

 • El full de sol·licitud de plaça (que es facilita a Secretaria).
 • Fotocòpia del DNI.
 • Dues fotografies DNI.
 • Títol universitari.
 • Títol de Màster.

Per alumnes ja matriculats altres anys a la Facultat:
Els alumnes ja matriculats en anys anteriors, només hauran de formalitzar la matrícula a la Secretaria de la Facultat de Filosofia de Catalunya.