Certificat Llengües modernes

Què és el CLUC B2?

El CLUC B2 és el certificat de llengües de les dotze universitats de Catalunya. Està aprovat pel Consell Interuniversitari de Catalunya, acreditat per ACLES (Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior) i reconegut per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles, la CRUE. L’examen avalua i certifica el nivell B2 del Marc Europeu Comú per a les Llengües (MECR) de les quatre destreses lingüístiques (expressió oral i escrita, comprensió oral i escrita) amb garantia universitària.

Per a què?

Els certificats interuniversitaris acrediten el nivell B2 necessari per acabar els estudis de grau en les universitats catalanes, permeten reconèixer crèdits (consulteu la normativa vigent a la universitat on curseu els estudis de grau) i són també útils per a les convocatòries de mobilitat i per a accés a beques o ajuts; també són vàlids per acreditar el nivell B2 de llengua a l’hora de buscar feina o bé promocionar-se en el lloc de treball.

Per a qui?

Per a l’alumnat, el PAS i el PDI de totes les universitats catalanes que necessiti certificar de manera fiable el seu nivell B2 en les quatre competències lingüístiques.
També per al públic general que sigui major de 18 anys.

Quan? (convocatòries 2016)

Novembre 2016

La propera convocatòria de l’examen CLUC B2 és al novembre del 2016. El període de matrícula és del 27 de setembre a l'11 d'octubre i el període de realització dels exàmens és del 2 al 16 de novembre.

Les proves d’expressió i de comprensió escrita i també la prova de comprensió oral es realitzen a totes les universitats el mateix dia i hora: el 4 de novembre, a les 10 h. Les proves d’expressió oral es realitzen entre els dies 2 i 16 de novembre (consulteu el calendari i horari exacte a la universitat on us matriculeu).

Novembre 2016 

La següent convocatoria será al novembre del 2016. El període de matrícula és del 27 de setembre a l’11 d’octubre i el període de realització dels exàmens és del 2 al 16 de novembre.
Les proves d’expressió i de comprensió escrita i la prova de comprensió oral seran el 4 de novembre a les 10 h.; les proves d’expressió oral, del 2 al 16 de novembre (consulteu el calendari i l’horari exacte a la universitat on us matriculeu).

Quant costa? (convocatòries 2016)

És un examen creat per les dotze universitats catalanes i subvencionat per la Generalitat de Catalunya; per això, té un import reduït per als estudiants universitaris de grau i el personal de les universitats de Catalunya de 75 € (tarifa reduïda). Per als estudiants universitaris de grau 2014-2015, que hauran d’acreditar el nivell B2 en acabar els estudis, hi ha una convocatòria d’ajuts de la Generalitat.
Per a persones o grups amb els quals cada universitat tingui acords propis, l’import d’aquest examen acreditatiu és de 105 € (tarifa intermèdia).
Per a les persones que no pertanyen a la comunitat universitària, de 150 € (tarifa externa).

On?

Consulteu els serveis, escoles o centres de llengües de les universitats catalanes.

Examen

L’examen és en format paper i es divideix en quatre proves: expressió escrita, expressió oral, comprensió escrita i comprensió oral.

Resum_estructura_CLUC_B2 (anglès)

Expressió escrita

Prova que avalua la capacitat de produir textos escrits de manera clara, adequada i detallada. Consta de dues tasques: un text transaccional (correu electrònic o carta) d’entre 175 i 200 paraules i un text no transaccional (informe, article, ressenya, narració…) que pot ser descriptiu, narratiu o d’argumentació, d’entre 200 i 250 paraules.

Dos examinadors CLUC avaluen aquesta prova segons els criteris següents: a) la impressió global, el registre i el compliment de la tasca; b) el repertori i el control lèxics; c) el repertori i el control gramaticals, i d) la cohesió, la coherència, la fluïdesa i l’organització.

La prova d’expressió escrita té una durada de 90 minuts. Exemple d’expressió escrita.

Expressió oral

Prova que es fa en parelles i amb dos examinadors; la prova avalua la capacitat de parlar amb fluïdesa, precisió i eficàcia, d’exposar opinions i de participar en converses espontànies.

La prova consta de tres tasques:

1) Introducció personal.

2) Monòleg sostingut a partir d’un text que l’examinand llegeix prèviament.

3) Interacció amb l’altre candidat sobre temes proposats per l’examinador.

Per a la tasca 2, l’examinand disposa de 10 minuts abans de l’inici de la prova per fer la lectura d’un text i elaborar un guió que li pot servir per a la seva argumentació.

La prova d’expressió oral té una durada total d’uns 30 minuts: 10 minuts de lectura d’un text i uns 20 minuts per fer la prova en parelles. En el cas excepcional de no poder formar parelles, es podrà realitzar individualment o amb grup de tres candidats, i s’adaptarà la durada de la prova.

Es preveu enregistrar en àudio un 10% de les proves, amb l’autorització dels candidats. Exemple d’expressió oral 1 i exemple d’expressió oral 2.

Comprensió escrita

Prova que avalua la comprensió escrita, és a dir, la capacitat de rebre, processar i comprendre informació a partir de textos escrits. Consta de tres tasques (entre 20 i 24 ítems). Les tasques poden ser de diferent tipologia: d’opció múltiple, de resposta curta, de vertader-fals amb justificació, de completar frases, de relacionar, de seqüenciar fets i d’inserir frases en un text.

La prova de comprensió escrita té una durada de 60 minuts. Aquesta prova es realitza conjuntament amb la prova de comprensió oral. Exemple de comprensió escrita (solució).

Comprensió oral

Prova que avalua tant la capacitat de comprensió oral global com la capacitat de comprendre converses entre parlants nadius, anuncis i instruccions, mitjans de comunicació i materials enregistrats.

Consta de tres exercicis amb un total d’entre 20 i 24 ítems, amb preguntes d’opció múltiple amb tres o quatre opcions, de resposta curta, de completar frases i/o de relacionar.

Els àudios es poden escoltar dues vegades. La durada estimada de la prova de comprensió oral és de 45 minuts. Exemple de comprensió oral i d’àudio 1 i àudio 2 (solució).

Criteris d’avaluació

Els exàmens del Certificat de llengües de les universitats catalanes (CLUC B2) consten de quatre proves:

Prova de comprensió oral.

Prova de comprensió escrita.

Prova d’expressió oral.

Prova d’expressió escrita.

Cada prova té el mateix pes dins del global de l’examen, és a dir, cada prova equival al 25% del total de l’examen. En les proves de comprensió, cada ítem té el mateix pes; no hi ha puntuacions intermèdies per ítem; cada ítem és correcte o bé incorrecte.

Per superar l’examen CLUC B2 cal obtenir una puntuació mínima del 50% en cadascuna de les proves i una puntuació global mínima del 60%.

Criteris analítics per a l’avaluació de l’expressió oral

Criteris holístics per a l’avaluació de l’expressió oral

Criteris per a l’avaluació de l’expressió escrita

Normativa

Matrícula

Cada universitat s’encarrega de regular el procés de matriculació dels examinands d’acord amb les seves necessitats i segons la normativa vigent. Els examinands han de matricular-se durant el període establert previ a la convocatòria. La informació específica sobre la convocatòria s’ha de publicar al web de cada universitat que ofereixi la convocatòria, com a mínim, quinze dies naturals abans de la data de les proves de comprensió i d’expressió escrita i comprensió oral.

Per a la convocatòria del juny i també de novembre de 2016, el cost de la matrícula és de 75 € per a l’alumnat i el personal de les universitats de Catalunya; de 105 € per persones o grups amb els quals cada universitat tingui acords propis; i de 150 € per a les persones que no pertanyen a la comunitat universitària.

Examinands amb necessitats especials

Els examinands amb necessitats especials han de presentar, en el mateix moment de fer la matrícula, un certificat mèdic oficial i han d’especificar el tipus i el grau de discapacitat, així com les necessitats específiques que requereixen. S’intentarà adaptar la prova, en la mesura que sigui possible, a les necessitats especials dels examinands.

Identificació dels examinands

Els examinands han d’identificar-se en cadascuna de les proves de l’examen amb un document d’identificació vigent amb fotografia (DNI, carnet de conduir, passaport o carnet universitari). En cas que un examinand no tingui el document d’identificació vigent amb fotografia, no se li permet l’accés a la prova i, per tant, la qualificació de l’examen és de no presentat.

Gestió d’incidències en cas de no-assistència a les proves

Aquells examinands que no puguin assistir a una prova per motius religiosos, cal que adrecin una sol·licitud de canvi de data de prova al tribunal assignat per cada universitat, que ha d’assegurar-se que l’examinand pugui fer la prova un altre dia dins el període establert per a la convocatòria.

En el cas de la prova d’expressió oral, si l’absència és justificada per motius mèdics o humanitaris, l’examinand pot sol·licitar un canvi de data a la seva universitat aportant la documentació necessària. El tribunal assignat per cada universitat ha de resoldre les sol·licituds en un termini màxim de dos dies hàbils. En cas de resolució positiva, les proves s’han de fer dins el període establert per a la convocatòria.

En el cas de les proves de comprensió escrita i d’expressió escrita i de comprensió oral, si l’absència és justificada per motius mèdics o humanitaris, l’examinand pot sol·licitar un canvi de convocatòria aportant la documentació necessària. El tribunal assignat per cada universitat ha de resoldre les sol·licituds en un termini màxim d’un mes. En cas de resolució positiva, l’examinand pot fer l’examen en la convocatòria immediatament posterior.

En cap cas es retornarà l’import de matrícula ni es guardaran els resultats de cap de les proves.

La no-assistència a una prova implica una qualificació global de no presentat. En aquests casos, l’examinand no té dret a la revisió de les proves que ha pogut dur a terme.

Gestió d’incidències en les proves

El tribunal de cada universitat resoldrà les incidències que hi pugui haver durant cada prova, i sempre abans de la publicació de resultats.

Publicació de notes i revisió d’exàmens

Cada universitat ha d’informar l’examinand dels resultats, individualment, com a màxim trenta dies naturals en període hàbil després de la data de les proves de comprensió escrita i expressió escrita de la convocatòria corresponent. Al mateix temps, s’ha d’informar del període de revisió d’exàmens, que ha de ser entre el primer i el desè dia hàbil després de la publicació de notes i que no pot superar els cinc dies hàbils.

Reclamacions

Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, l’examinand pot presentar una reclamació d’una part o del total de l’examen, a la universitat on ha formalitzat la matrícula. Cada universitat ha de publicar el procediment i el període de reclamacions, que ha de coincidir amb el període de revisions.

El tribunal de cada universitat ha de resoldre les reclamacions en un termini no superior a trenta dies naturals a partir de la finalització del període de reclamacions.

Si hi ha desacord entre el tribunal avaluador de les reclamacions i l’examinand, aquest pot sol·licitar per escrit una nova revisió d’examen a la universitat coordinadora de l’examen del CLUC. En aquest cas, s’ha de constituir un nou tribunal avaluador, presidit per un membre de la universitat on l’examinand ha fet la inscripció (que no pot haver format part del tribunal anterior) i integrat per dos membres més d’altres universitats designats per la universitat coordinadora; aquest tribunal ha de resoldre la reclamació en un termini màxim de seixanta dies naturals en període hàbil a partir de la data de la sol·licitud.

L’examinand pot recórrer contra la decisió d’aquest tribunal al rector o rectora de la universitat on ha fet la inscripció.

Certificació

Cada universitat estableix el termini de lliurament de certificats.

La recollida de certificats es fa en el lloc que la universitat determini. Per recollir el certificat, l’examinand ha de mostrar un document d’identificació vigent amb fotografia i, en cas de delegar la recollida, la persona que el vagi a recollir ha de presentar una autorització per escrit de l’examinand i una fotocòpia del document d’identificació vigent de l’examinand.

Mentre s’expedeix el certificat, cada servei lingüístic o centre de llengües pot expedir un document que acrediti la realització de l’examen del CLUC i el nivell obtingut.

Universitats participants

El CLUC ha estat creat i desenvolupat pels centres de llengües de les dotze universitats catalanes amb el suport dels ajuts Interlingua de la Generalitat de Catalunya.