Graus Eclesiàstics

Matrícula Online
Pla d'Estudis
Horaris del curs

 

 

 • Què oferim?

  El curs complet dels seus estudis consta de tres cicles:

  • El primer cicle comprèn sis semestres. En ell es pretén que els estudiants arribin a una primera síntesi doctrinal sòlida i coherent i que aprenguin a analitzar i judicar els diversos sistemes filosòfics. És convenient també que vagin elaborant una opinió filosòfica personal.
  • El segon cicle comprèn quatre semestres més. En aquest cicle, allò que hom ha après en el primer ha de ser estudiat més profundament, amb una finalitat d’investigació més concreta, amb un mètode realment filosòfic i amb  possibles especialitzacions: Filosofia teorètica, Filosofia pràctica i Història de la Filosofia i de la Ciència.
  • El segon cicle acaba amb l’obtenció del grau de llicenciat en Filosofia, sempre que compleixi la resta de requisits establerts per la normativa corresponent.
  • El tercer cicle condueix a l'obtenció del doctorat eclesiàstic. L'alumne haurà d'estar en possessió del grau de llicenciat eclesiàstic en Filosofia i d'un màster (360 crèdits en total,  exigits per iniciar la redacció de la tesi doctoral). Per obtenir el grau eclesiàstic de doctor en filosofía a més de la defensa de la tesi en presència d'un tribunal i un cop aprovada, el doctorand ha de publicar un resum de la tesi i dipositar a la Secretaria de la Facultat de Filosofia 40 exemplars.

  Primer cicle Batxiller en filosofia (180 ECTS) Baccalaureatus
  Primer curs 
  El primer curs es dedica principalment a l’estudi de l’home com a realitat oberta a la trascendència. L’antropologia filosòfica forneix l’eix d’aquest curs, amb l’estudi de la psicologia i de la fenomenologia de la religió que el comple- menten. Les altres assignatures filosòfiques d’aquest primer curs, a part de la necessària introducció a la filosofia i al seu mètode, comprenen la teoria del coneixement, amb les parts antiga, medieval i moderna de la història de la filosofia. El llatí i el grec s’inclouen en aquest curs per tal de poder accedir als textos originals de la filosofia i de la teologia
  Segon curs 
  El segon curs està centrat primordialment en l’estudi filosòfic de la realitat _ l’ésser. La realitat es presenta com un misteri de plenitud que es manifesta en
  la seva unitat i pluralitat i troba el seu fonament en l’ésser suprem _ Déu.
  L’ontologia i la metafísica són les assignatures eix d’aquest curs. L’estudi de l’home, iniciat el curs anterior, es completa ara amb les investigacions sobre la seva dimensió expressiva i interpretativa. Donen resposta a aquestes qüestions les assignatures de sociologia i ètica social i política. Continua l’estudi de la història de la filosofia en la seva part contemporània, també continuen les matèries de llatí de grec aprofundint els coneixements del primer curs. El quadre de matèries es completa amb un seminari de lectura de textos filosòfics.
  Tercer curs
  S’estudien ara més profundament aquells aspectes de la investigació filosòfica sobre l’home que, de forma més general, ja han estat presentats. D’aquí la importància donada a l’àrea del coneixement, que té com a matèria principal la filosofia de la ciència i de la religió, i les qüestions aprofundides de teoria del coneixement i de la natura. En aquest curs es dóna rellevància especial també a la història de la filosofia catalana, que és assignatura obligatòria en la nostra Facultat. L’entrada en contacte amb la reflexió més recent té lloc en el curs sobre els corrents actuals de la filosofia.
  Batxiller eclesiàstic en Filosofia (180 ECTS) Baccalaureatus
  A l’acabament del primer cicle, els alumnes poden accedir al Grau eclesiàstic de Batxiller en Filosofia fent un examen oral o escrit, que serà qualificat per un tribunal de professors. De la llista de temes del temari oficial de la Facultat, se n’oferiran quatre a l’alumne, el qual en tindrà dos per a la seva exposició oral o per a la seva redacció escrita. La nota final del Grau és el resultat de l'expedient acadèmic (50%) i el resultat de l'exàmen oral o escrit (50%).

  Segon cicle Llicenciat eclesiàstic en Filosofia (120 ECTS) Licentiatus
  El corresponent títol eclesiàstic es pot obtenir en alguna de les tres especialitats previstes: Filosofia Teorètica, Filosofia Pràctica i Història de la Filosofia i de la Ciència. En totes elles, pressuposada la condició de Batxiller en Filosofia, l’alumne haurà d’elaborar i presentar una tesina dirigida per un dels professors del departament respectiu. Prèviament haurà de superar l’examen oral de segon cicle, tot responent a dos dels temes del temari oficial, escollits entre els quatre que seran proposats al candidat, tant l’examen com la presentació de la tesina seran qualificats per un tribunal de professors.

  Tercer cicle Doctorat en Filosofia (30 ECTS)
  Per tal d’obtenir el doctorat, l’alumne que ja hagi obtingut la llicenciatura eclesiàstica haurà de cursar 30 ECTS, i haurà de presentar una tesi doctoral, dirigida per un professor de la Facultat. Un cop defensada, caldrà presentar-ne un resum del treball defensat i lliurar-ne 40 exemplars a la Secretaria de la Facultat.

  Grau Eclesiàstic de Batxiller en Filosofia (180 ECTS) Baccalaureatus

  Primer curs Crèdits ECTS  
  211011 Introducció a la Filosofía i Metodologia -Prof. Carles Llinàs 3 OF programa
  211151 Història de la Filosofia antiga  -Prof. Joan Cabó 5 OF programa
  211161 Història de la filosofia medieval - Prof. Juan Garcia del Muro 5 OF programa
  211171 Història de la filosofia moderna  -Prof. Jordi Hernando 6 OF programa
  211181 Antropologia filosòfica -Prof. Ignasi Fuster 6 OF programa
  211061 Psicologia -Prof. Carles Pérez Testor 3 OC programa
  211091 Fenomenologia de la religió -Prof. Joan Cabó 3 OF programa
  211081 Teoria del coneixement -Prof. Ricardo Mejía 3 OF programa
  211191 Filosofia del llenguatge i Hermenèutica -Prof. Armando Pego 5 OF programa
  211101 Llatí I -Prof. Armando Pego 3 OC programa
  211111 llati II -Prof. Armando Pego 3 OC programa
  211121 Grec I -Prof. Marcos Aceituno 3 OC programa
  Segon curs Crèdits ECTS  
  211012 Ontologia -Prof. Joan Martínez Porcell 3 OF programa
  211022 Metafísica -Prof. Joan Martínez Porcell 6 OF programa
  211172 Ètica-Ètica social i política -Prof. Joan Garcia del Muro 5 OF programa
  211042 Ètica social i política -Prof. Ignasi Boada 3 OF programa
  211082 Lògica I - Prof. Carles Llinàs 4 OF programa
  211182 Història de la Filosofia contemporània -Prof. Francesc Torralba 6 OF programa
  211102 Sociologia -Prof. Francesc Núñez 3 OF programa
  211092 Lectura de textos -Prof. Joan Martínez Porcell 3 OF programa
  211052 Filosofia de la natura -Prof. Miquel Ramón 3 OF programa
  211212 Llatí III -Prof. Armando Pego 3 OC programa
  211122 Grec II -Prof. Marcos Aceituno 3 OC programa
  Tercer curs Crèdits ECTS  
  211013 Lògica II -Prof. Carles Llinàs 5 OF programa
  211023 Història de la filosofia catalana -Prof. Ignasi Roviró 5 OF programa
  211033 Filosofia de la religió -Prof. Joan Cabó 5 OF programa
  211043 Filosofia de la ciència -Prof. Miquel Ramón Fuentes 3 OF programa
  211053 Filosofia i Bioètica -Prof. Miquel Ramón Fuentes 3 OF programa
  211063 Estètica -Prof. Ignasi Roviró 5 OF programa
  211073 Corrents actuals de la filosofia -Prof. Carles Llinàs 5 OF programa
  211083 Qüestions aprofundides de Metafísica -Prof. Joan Martínez Porcell 5 OF programa
  211093 Qüestions aprofundides de teoria del coneixement -Prof. Joan Martínez Porcell 5 OF programa
  211103 Qüestions aprofundides de filosofia de la natura  -Prof. Miquel Ramón  5 OF programa
  211113 Qüestions aprofundides d'Antropologia filosòfica -Prof. Ignasi Fuster 5 OF programa
  211123 Qüestions aprofundides de filosofia moral -Prof. Joan García del Muro 5 OF programa
  211153 Llengua moderna I -Profra. Sílvia Coll-Vinent 2 OC programa
  211163 Llengua moderna II -Profra. Sílvia Coll-Vinent 2 OC programa
  Optatives(29ECTS) primer i segon curs Crèdits ECTS  
  211131 Introducció al món i al pensament bíblic I:AT  -Prof. Joan Ramon Marín (optativa teològica) 5 programa
  211201 Qüestions frontereres entre filosofia i teologia:  Teologia fonamental I -Prof. Maxim Muñoz  (optativa teològica) 5 programa
  211132 Introducció al món i al pensament bíblics II: NT -Prof. Antonio Pérez de Mendiguren  (optativa teològica) 5 programa
  211142 Vaticà II -Prof. Daniel Palau  (optativa teològica) 3 programa
  211152 Teologia fonamental II -Prof. Joan Ramon La Parra  (optativa teológica) 6 programa
  211162 Història de l’Església antiga -Prof. Robert Baró  (optativa teológica) 5 programa
  211202 Patrologia -Prof. Joan Torra  (optativa teológica) 3  
  212031 Lectura de textos (op): Lectura literàrio-filosòfica  de 'El Convit'" 3 programa
  212013 Lectura de textos (op): G.K. Chesterton. Prof. S.Coll-Vinent 3 programa
  212032 Curs opcional I: Filosofia, literatura i judaisme en l'obra de Maurice Blanchot 3 programa
  212009 Curs opcional III: El silenci com a actitud filosòfica. Prof. Jaume Aymar 3 programa
  212005 Curs opcional III: Introducció a la cultura filosòfica - Prof. Joan Garcia del Muro 3 programa
  212033 Lectura de textos (op) el Fedre de Plató. Prof. A.Bosch-Veciana 3 programa
  212017 Lectura de textos (op): G. K. Chesterton: la ficció. Prof. S.Coll Vinent 3 programa
  212005 Curs Opcional  II: Introducció a la filosofia d’Emmanuel Levinas. Prof. Joan Cabó 3 programa
       
  Grau Eclesiastic de Llicenciat en Filosofia (120ECTS) Licentiatus
  Quart curs Crèdits ECTS  
  221014 Comentari d’autors: filosofia antiga -Prof. Antoni Bosch-Veciana 3 OF programa
  221024 Comentari d’autors: filosofia medieval -Prof. Joan García del Muro 3 OF programa
  221034 Comentari d’autors: filosofia moderna -Prof. Joan Albert Vicens 3 OF programa
  221044 Comentari d’autors: filosofia contemporània -Prof. Francesc Torralba) 3 OF programa
  221054 Història i Filosofia de l’art -Profs. Jaume Aymar i Ignasi Roviró 6 OC programa
  221064 Filosofies de l’Orient -Prof. Francesc Torrralba 5 OF programa
  221074 Qüestions aprofundides de Filosofia de la ciència -Prof. Ricardo Mejía 3 OF programa
  221084 Filosofia de la cultura -Prof. Joan Garcia del Muro 4 OF programa
  Cinquè curs Crèdits ECTS  
  221015 Curs monogràfic de filosofia actual -Prof. Joan Martínez Porcell 5 OC programa
  221025 Psicologia de la religió -Prof. Vicent Igual 3 OC programa
  221035 Sociologia de la religió -Prof. Francesc Núñez 3 OC programa
  221045 Estatut i mètodes de la filosofia -Prof. Joan Cabó 3 OC programa
  221055 Filosofia social i política -Prof. Carles Llinàs 5 OC programa
  221065 Filosofia de la història -Prof. Jaume Aymar 3 OC programa
  221075 Qüestions aprofundides de Bioètica -Prof. Miquel Ramón 5 OC programa
  221085 Qüestions aprofundides de Filosofia del llenguatge -Profs. Carles Llinàs i Armando Pego 3 OC programa
  Optatives (15 ECTS quart i 15 ECTS cinquè) Crèdits ECTS  
  222035 Curs opcional I: Filosofia, literatura i judaisme en l'obra de Maurice Blanchot 5 programa
  222036 Curs opcional II: Lectura literàrio-filosòfica de 'El Convit' 5 programa
  222412 Teoria i crítica literària: G. K. Chesterton i la ficció. Prof. S. Coll-Vinent 5 programa
  Curs opcional IV 5 programa
  Curs opcional V 5 programa
  Curs opcional VI 5 programa
  Seminaris (15 ECTS quart i 15  ECTS cinquè) Crèdits ECTS  
  222007 Seminari I: El silenci com a actitud filosòfica. Prof. Jaume Aymar 5 programa
  222020 Seminari II: Textos G.K. Chesterton. Prof. S. Coll-Vinent 5 programa
  Seminari III 5 programa
  Seminari IV (Tesina llicència) 5 programa
  Seminari V (Tesina llicència) 5 programa
  Seminari VI (Tesina llicència) 5 programa

   

  Taula resum de matèries i crèdits
  Obligatòries fonamentals (OF) 138
  Obligatòries complementàries (OC) 73
  Matèries complementàries opcionals 59
  Seminaris 30
  Crèdits totals 300
 • Com accedir-hi?

  Per als alumnes procedents del sistema educatiu espanyol, les vies d'accés són:

  1. Haver superat els estudis de COU o batxillerat i la prova d'accés a la Universitat (PAU). 
  2. Mòduls professionals 3, Formació professional de 2n cicle i Cicles formatiu de Grau Superior.
  3. Disposar d'un títol universitari homologat a l'Estat espanyol.
  4. Haver superat la prova d'accés per a majors de 25 anys. 
  5. Haver superat la prova d'accés per a majors de 40 anys.
  6. Haver superat la prova d'accés per a majors de 45 anys.
  7. I les altres vies que contempli el Reial Decret 1892/2008 de 14 de novembre, publicat al BOE núm. 283.

  Els estudiants procedents d'altres sistemes educatius diferents a l'espanyol, però pertanyents a la Unió Europea, hauran d'haver realitzat al seu país els estudis que hi permeten matricular-se en una carrera universitària, segons s'estableix en el Reial Decret 9509/2007 de 7 de maig de 2007, publicat al BOE núm. 112.

  Els estudiants procedents de sistemes educatius no pertanyents a l'Estat espanyol ni a la Unió Europea, hauran de realitzar o bé la prova d'accés a la Universitat (PAAU), o bé la prova d'accés per a majors de 25 anys, o bé hauran de procedir d'una altra universitat.

Sol·licitud d'informació

A cursos i activitats de la Facultat de Filosofia de Catalunya
 

Background Image

Expert Universitari en acompanyament al procés de malaltia

Inici: 11 de gener 2022

Més informació