Grau en Filosofia, Política i Economia

El Grau s'imparteix al Campus de La Salle-URL


Vols estudiar el Grau FPE el curs 2022-23? Comença la preinscripció 
Necessites informació del Grau? Sol·licita informació
Vols informació sobre BEQUES?

Info curs actual 2021-22


Pla d'Estudis / Horaris del Grau 22-23
Memòria de Verificació del Grau FPE
Normativa Acadèmica 


 

 • Què s'estudia en aquest Grau?

  Aquest grau s’ofereix en la modalitat semipresencial a la Universitat de Deusto (UD) i Universitat Ramon Llull (URL), i on-line a la Universitat de Comillas (UPCO). El quart curs ofereix un itinerari específic de formació en cada una de les àrees del Grau: Filosofia, Política i Economia. Si t'agrada estar al corrent del que succeeix en la societat en relació amb la política i l'economia i tendeixes a reflexionar i aprofundir sobre això, aquest és un grau orientat a persones que volen desenvolupar el seu pensament crític, que els motiven les discussions, senten curiositat per aprendre, tenen inquietuds i es fan preguntes. El grau et forma com a consultor social, analista o investigador en l'àmbit de les ciències socials i humanes.

  És una titulació molt arrelada i reeixida en el sistema educatiu anglosaxó des de principis del S. XX i innovadora en el panorama nacional. En el context internacional és habitual que líders de la política, el pensament i els mitjans de comunicació hagin estudiat aquesta titulació en universitats com Oxford, Durhan o Yale; és el cas de David Cameron, Benazir Bhutto, o el pensador Isaiah Berlin.

  Estudiaràs de manera presencial, en horari de matí. Tindràs un paper actiu tant dins com fora de l'aula i comptaràs amb el suport d'un tutor en tot moment. Per a això, combinaràs diverses activitats:

  • Exposicions a l'aula de professors i alumnes.
  • Participació en seminaris.
  • Debats.
  • Anàlisi crítica.
  • Reflexió i discussions conjuntes.
  • Elaboració de treballs i informes escrits individuals i en equip.
  • Anàlisi i discussió de casos pràctics.

  Consulta el Pla d'Estudis i les assignatures.
  Consulta els Horaris del Grau.


  Professorat que imparteix el Grau


  Pla d'Acció Tutorial

  Per vocació i per convenciment, la Facultat de Filosofia de la URL té com a element definitori la dedicació personalitzada a tots i a cada un dels seus alumnes. La tutoria esdevé una acció essencial de la Facultat: els alumnes tenen un fàcil accés tant als professors com a les autoritats acadèmiques; totes les tutories són personals, encara que també convencionalment s’anomenen així les sessions d’orientació grupal sobre aspectes molt concrets del currículum.

  Sessions d'acollida i tutorització

  L'alumne de nou ingrés rebrà una atenció especial per part d’un tutor assignat. Tant el professorat com el PAS ha de ser conscient que per portar a bon terme aquesta tutoria cal una implicació de tots els membres de la comunitat universitària. Els objectius d’aquesta tutoria són:

  • Transmetre informació sobre la titulació, sobre la Facultat i sobre la pròpia Universitat, i sobre els elements clau de la vida acadèmica.
  • Assegurar una orientació personalitzada de l’alumnat en el moment de la primera matrícula a l’hora de triar matèries.
  • Convertir-se en una primera etapa d’un procés de tutoria que acompanyarà l’alumnat al llarg del grau.

  Tutoria de curs

  El vicedegà i el secretari acadèmic –de comú acord- assignen a cada alumne un tutor. L’alumne podrà demanar canvi de tutor quan hi hagi motius raonats i suficients per a fer-ho. Així ho farà constar, si s'escau, a les autoritats assenyalades. De la mateixa manera, i pel mateix procediment, el professor també pot demanar un canvi de tutoria.

  La tasca del professorat tutor és, essencialment, mantenir entrevistes personals amb l’alumnat que té assignat segons el calendari establert. A final de curs, el tutor i l’alumne faran per separat i per escrit una avaluació de la tutoria.

  Els compromisos dels tutors són els següents:

  • Complir els horaris de tutories acordats.
  • Mostrar bona disposició i interès.
  • Tenir coneixement suficient de la titulació i del pla d’estudis.
  • Donar les eines necessàries perquè l’alumne faci una vida acadèmica normalitzada.
  • Ajudar l’alumnat a triar les assignatures de les quals es matricularà.

  El tutor tindrà a la seva disposició tota la informació legal que necessiti, a través de la secretaria o del vicedeganat. Podrà recórrer igualment a tota la informació que la Facultat té a disposició a la intranet i al web institucional (tant de la Facultat com de la Universitat).


  Documentació Oficial del Títol

  Memòria de Verificació del Grau FPE

 • Sortides Professionals?
  • Assessor i consultor sociopolític
  • Analista sociopolític 
  • Gestor d’organitzacions públiques i privades
  • Política
  • Periodisme
  • Indústria
  • Educació
  • Direcció d’empreses
  • Consultoria i relacions públiques
  • Serveis diplomàtics
  • Governs autonòmics i locals
  • Organismes internacionals
 • Com accedir-hi?
image

“Tenir cura d’un mateix és la primera condició per poder ser útil als altres”

Josep Maria Esquirol, filòsof català (1963)