Grau en Filosofia, Política i Economia

Preinscriu-te ja! Matrícula Online 
Proves d'admissió: 17 març 2021 / 26 maig 2021 / 30 juny 2021 / 21 juliol 2021/ 2 setembre 2021
Pla d'Estudis / Horaris del Grau
Memòria de Verificació del Grau FPE


 

 • Què s'estudia en aquest Grau?

  Aquest grau s’ofereix en la modalitat semipresencial a la Universitat de Deusto (UD) i Universitat Ramon Llull (URL), i on-line a la Universitat de Comillas (UPCO). El quart curs ofereix un itinerari específic de formació en cada una de les àrees del Grau: Filosofia, Política i Economia. Si t'agrada estar al corrent del que succeeix en la societat en relació amb la política i l'economia i tendeixes a reflexionar i aprofundir sobre això, aquest és un grau orientat a persones que volen desenvolupar el seu pensament crític, que els motiven les discussions, senten curiositat per aprendre, tenen inquietuds i es fan preguntes. El grau et forma com a consultor social, analista o investigador en l'àmbit de les ciències socials i humanes.

  És una titulació molt arrelada i reeixida en el sistema educatiu anglosaxó des de principis del S. XX i innovadora en el panorama nacional. En el context internacional és habitual que líders de la política, el pensament i els mitjans de comunicació hagin estudiat aquesta titulació en universitats com Oxford, Durhan o Yale; és el cas de David Cameron, Benazir Bhutto, o el pensador Isaiah Berlin.

  Estudiaràs de manera presencial, en horari de matí. Tindràs un paper actiu tant dins com fora de l'aula i comptaràs amb el suport d'un tutor en tot moment. Per a això, combinaràs diverses activitats:

  • Exposicions a l'aula de professors i alumnes.
  • Participació en seminaris.
  • Debats.
  • Anàlisi crítica.
  • Reflexió i discussions conjuntes.
  • Elaboració de treballs i informes escrits individuals i en equip.
  • Anàlisi i discussió de casos pràctics.

  Consulta el Pla d'Estudis i les assignatures.
  Consulta els Horaris del Grau.


  Professorat que imparteix el Grau


  Pla d'Acció Tutorial

  Per vocació i per convenciment, la Facultat de Filosofia de la URL té com a element definitori la dedicació personalitzada a tots i a cada un dels seus alumnes. La tutoria esdevé una acció essencial de la Facultat: els alumnes tenen un fàcil accés tant als professors com a les autoritats acadèmiques; totes les tutories són personals, encara que també convencionalment s’anomenen així les sessions d’orientació grupal sobre aspectes molt concrets del currículum.

  Sessions d'acollida i tutorització

  L'alumne de nou ingrés rebrà una atenció especial per part d’un tutor assignat. Tant el professorat com el PAS ha de ser conscient que per portar a bon terme aquesta tutoria cal una implicació de tots els membres de la comunitat universitària. Els objectius d’aquesta tutoria són:

  • Transmetre informació sobre la titulació, sobre la Facultat i sobre la pròpia Universitat, i sobre els elements clau de la vida acadèmica.
  • Assegurar una orientació personalitzada de l’alumnat en el moment de la primera matrícula a l’hora de triar matèries.
  • Convertir-se en una primera etapa d’un procés de tutoria que acompanyarà l’alumnat al llarg del grau.

  Tutoria de curs

  El vicedegà i el secretari acadèmic –de comú acord- assignen a cada alumne un tutor. L’alumne podrà demanar canvi de tutor quan hi hagi motius raonats i suficients per a fer-ho. Així ho farà constar, si s'escau, a les autoritats assenyalades. De la mateixa manera, i pel mateix procediment, el professor també pot demanar un canvi de tutoria.

  La tasca del professorat tutor és, essencialment, mantenir entrevistes personals amb l’alumnat que té assignat segons el calendari establert. A final de curs, el tutor i l’alumne faran per separat i per escrit una avaluació de la tutoria.

  Els compromisos dels tutors són els següents:

  • Complir els horaris de tutories acordats.
  • Mostrar bona disposició i interès.
  • Tenir coneixement suficient de la titulació i del pla d’estudis.
  • Donar les eines necessàries perquè l’alumne faci una vida acadèmica normalitzada.
  • Ajudar l’alumnat a triar les assignatures de les quals es matricularà.

  El tutor tindrà a la seva disposició tota la informació legal que necessiti, a través de la secretaria o del vicedeganat. Podrà recórrer igualment a tota la informació que la Facultat té a disposició a la intranet i al web institucional (tant de la Facultat com de la Universitat).


  Documentació Oficial del Títol

  Memòria de Verificació del Grau FPE

 • Sortides Professionals?
  • Assessor i consultor sociopolític
  • Analista sociopolític 
  • Gestor d’organitzacions públiques i privades
  • Política
  • Periodisme
  • Indústria
  • Educació
  • Direcció d’empreses
  • Consultoria i relacions públiques
  • Serveis diplomàtics
  • Governs autonòmics i locals
  • Organismes internacionals
 • Com accedir-hi?

  Per als alumnes procedents del sistema educatiu espanyol, les vies d'accés són:

  1. Haver superat els estudis de COU o batxillerat i la prova d'accés a la Universitat (PAU). 
  2. Mòduls professionals 3, Formació professional de 2n cicle i Cicles formatiu de Grau Superior.
  3. Disposar d'un títol universitari homologat a l'Estat espanyol.
  4. I les altres vies que contempli el Reial Decret 1892/2008 de 14 de novembre, publicat al BOE núm. 283.

  Els estudiants procedents d'altres sistemes educatius diferents a l'espanyol, però pertanyents a la Unió Europea, hauran d'haver realitzat al seu país els estudis que hi permeten matricular-se en una carrera universitària, segons s'estableix en el Reial Decret 9509/2007 de 7 de maig de 2007, publicat al BOE núm. 112.

  Els estudiants procedents de sistemes educatius no pertanyents a l'Estat espanyol ni a la Unió Europea, hauran d'homologar el títol de batxillerat o hauran de realitzar o bé la prova d'accés a la Universitat (PAAU), o bé la prova d'accés per a majors de 25 anys, o bé hauran de procedir d'una altra universitat.

  Consulta la Normativa de Permanència i Admissió

  Prova d'admissió

  Per cursar aquest Grau caldrà realitzar una prova d'admissió a la nostra Facultat. Escollir un dia de la següent proposta de dates. Més avall de la pàgina trobaràs el formulari d'inscripció.

  • 17 de març 2021 a les 16h
  • 26 de maig 2021 a les 16h
  • 30 de juny 2021 a les 10h
  • 21 de juliol a les 10h
  • 2 de setembre a les 10h.
    

  Criteris de valoració

  Indicador

  Font

  Ponderació

  1. Expedient acadèmic

  Nota mitjana

  Certificació acadèmica

  85%

  2. Redacció

  Motivació i interès pel grau

  Escrit

  15%

  Els candidats realitzaran, igualment, una prova de test d’anglès, amb l’objectiu de conèixer el seu nivell de coneixement i domini de la llengua anglesa que, no obstant això, no computa en la ponderació dels criteris d’admissió; en conseqüència, no essent un requisit d’accés, no s’exigeix l’acreditació de cap nivell específic de domini de la mateixa.

image

“La filosofia és un diàleg silenciós de l’ànima sobre ella mateixa al voltant de l’ésser”

Plató (427AC-347 AC). Filòsof grec.

Noves proves d'admissió 2021 del Grau en Filosofia, Política i Economia
Escull el dia de la següent proposta de dates i omple el formulari de la dreta. Seguidament rebràs un e-mail amb els passos concrets per a realitzar la prova.

Sessions informatives:

Realitzades: 25 de febrer 19h. Mira el vídeo
Portes Obertes el 27 de maig a les 18h.
Visita guiada a les instal·lacions de La Salle URL. 6 de juliol 2021 a les 18h. Inscriu-te. 

Escollir un dia de la següent proposta de dates