Grau Filosofia

    Matrícula online
    Horaris del curs
    Pla d'Estudis

 

 

 • Què s'imparteix en aquest Grau?

  El curs complet dels seus estudis consta de 240 cr. ECTS (4 cursos acadèmics de 60 cr. ECTS):

  Primer curs 

  El primer curs es dedica principalment a l’estudi de l’home com a realitat oberta a la trascendència. L’antropologia filosòfica forneix l’eix d’aquest curs, amb l’estudi de la psicologia i de la fenomenologia de la religió que el complementen. Les altres assignatures filosòfiques d’aquest primer curs, a part de la necessària introducció a la filosofia i al seu mètode, comprenen la teoria del coneixement, amb les parts antiga, medieval i moderna de la història de la filosofia. El llatí i el grec s’inclouen en aquest curs per tal de poder accedir als textos originals de la filosofia i de la teologia.
  De les matèries complementàries opcionals a primer s’han de cursar 12 ECTS.

  Segon curs

  El segon curs està centrat primordialment en l’estudi filosòfic de la realitat - l’ésser. La realitat es presenta com un misteri de plenitud que es manifesta en la seva unitat i pluralitat i troba el seu fonament en l’ésser suprem - Déu. L’ontologia i la metafísica són les assignatures eix d’aquest curs. L’estudi de l’home, iniciat el curs anterior, es completa ara amb les investigacions sobre la seva dimensió expressiva i interpretativa. Donen resposta a aquestes qüestions les assignatures de sociologia i ètica social i política. Continua l’estudi de la història de la filosofia en la seva part contemporània, també continuen les matèries de llatí de grec aprofundint els coneixements del primer curs. El quadre de matèries es completa amb un seminari de lectura de textos filosòfics.
  De les matèries complementàries opcionals a segon s’han de cursar 16 ECTS.

  Tercer curs i Quart curs

  S’estudien ara més profundament aquells aspectes de la investigació filosòfica sobre l’home que, de forma més general, ja han estat presentats. D’aquí la importància donada a l’àrea del coneixement, que té com a matèria principal la filosofia de la ciència i de la religió, i les qüestions aprofundides de teoria del coneixement i de la natura. En aquests cursos es dóna rellevància especial també a la història de la filosofia catalana, que és assignatura obligatòria en la nostra Facultat. L’entrada en contacte amb la reflexió més recent té lloc en el curs sobre els corrents actuals de la filosofia.
  De les Màteries complementàries opcionals a quart s’han de cursar 26 ECTS.

  Consulta les Assignatures i les Guies Docents


  Professorat del Grau

  Coordinador Grau:  Dr. Ignasi Fuster Camp

  Professor/a

  Càrrec

  E-mail

  CV

  Dr. Jaume Aymar i Ragolta

  Professor Titular

  jaumeaymar@gmail.com

  CV

  Dr. Ignasi Boada Sanmartín

  Professor Titular

  ignasibs@blanquerna.edu

  CV

  Dr. Antoni Bosch-Veciana

  Professor Invitat

  abosch12@xtec.cat

  CV

  Dr. Joan Cabó Rodríguez

  Professor Associat

  jcabo@filosofia.url.edu

  CV

  Dra. Sílvia Coll-Vinent Puig

  Professor Titular

  scollvinent@filosofia.url.edu

  CV

  Dr. Miquel Ramón Fuentes

  Professor Associat

  mramon@filosofia.url.edu

  CV

  Dr. Ignasi Fuster Camp

  Professor Associat

  ifuster@filosofia.url.edu

  CV

  Dr. Joan Garcia del Muro

  Professor Associat

  jgarci23@xtec.cat

  CV

  Dr. Carles Llinàs Puente

  Catedràtic de Universitat

  cllinas@filosofia.url.edu

  CV

  Dr. Joan Martínez Porcell

  Catedràtic de Universitat

  joanmartinezporcell@gmail.com

  CV

  Dr. Francesc Josep Núñez

  Professor Associat

  fnunez@uoc.edu

  CV

  Dr. Armando Pego Puigbó

  Catedràtic de Universitat

  apego@filosofia.url.edu

  CV

  Dr. Carlos Pérez Testor

  Catedràtic de Universitat

  cperez@filosofia.url.edu

  CV

  Dr. Ignasi Roviró Alemany

  Catedràtic de Universitat

  iroviro@filosofia.url.edu

  CV

  Dr. Francesc Torralba Rossselló

  Catedràtic de Universitat

  francesctr@blanquerna.url.edu

  CV

  Dr. Joan Albert Vicens Folgueira

  Professor Titular

  joanalbert.vicens@gmail.com

  CV


  Pla d'Acció Tutorial

  Per vocació i per convenciment, la Facultat de Filosofia de la URL té com a element definitori la dedicació personalitzada a tots i a cada un dels seus alumnes. La tutoria esdevé una acció essencial de la Facultat: els alumnes tenen un fàcil accés tant als professors com a les autoritats acadèmiques; totes les tutories són personals, encara que també convencionalment s’anomenen així les sessions d’orientació grupal sobre aspectes molt concrets del currículum.

  Sessions d'acollida i tutorització

  L'alumne de nou ingrés rebrà una atenció especial per part d’un tutor assignat. Tant el professorat com el PAS ha de ser conscient que per portar a bon terme aquesta tutoria cal una implicació de tots els membres de la comunitat universitària. Els objectius d’aquesta tutoria són:

  • Transmetre informació sobre la titulació, sobre la Facultat i sobre la pròpia Universitat, i sobre els elements clau de la vida acadèmica.
  • Assegurar una orientació personalitzada de l’alumnat en el moment de la primera matrícula a l’hora de triar matèries.
  • Convertir-se en una primera etapa d’un procés de tutoria que acompanyarà l’alumnat al llarg del grau.

  Tutoria de curs

  El vicedegà i el secretari acadèmic –de comú acord- assignen a cada alumne un tutor. L’alumne podrà demanar canvi de tutor quan hi hagi motius raonats i suficients per a fer-ho. Així ho farà constar, si s'escau, a les autoritats assenyalades. De la mateixa manera, i pel mateix procediment, el professor també pot demanar un canvi de tutoria.

  La tasca del professorat tutor és, essencialment, mantenir entrevistes personals amb l’alumnat que té assignat segons el calendari establert. A final de curs, el tutor i l’alumne faran per separat i per escrit una avaluació de la tutoria.

  Els compromisos dels tutors són els següents:

  • Complir els horaris de tutories acordats.
  • Mostrar bona disposició i interès.
  • Tenir coneixement suficient de la titulació i del pla d’estudis.
  • Donar les eines necessàries perquè l’alumne faci una vida acadèmica normalitzada.
  • Ajudar l’alumnat a triar les assignatures de les quals es matricularà.

  El tutor tindrà a la seva disposició tota la informació legal que necessiti, a través de la secretaria o del vicedeganat. Podrà recórrer igualment a tota la informació que la Facultat té a disposició a la intranet i al web institucional (tant de la Facultat com de la Universitat).

   

 • Sortides Professionals?
  • Docència,  en especial  l'ensenyament secundari i universitari.
  • El periodisme cultural.
  • El món editorial.
  • La gestió i l'orientació d'empreses i institucions culturals.
  • La recerca en el camp de la filosofia i les humanitats.
  • L'educació no formal. La formació permanent. 
  • L'assessoria personal i les relacions públiques.
 • Com accedir-hi?

  Per als alumnes procedents del sistema educatiu espanyol, les vies d'accés són:

  1. Haver superat els estudis de COU o batxillerat i la prova d'accés a la Universitat (PAU). 
  2. Mòduls professionals 3, Formació professional de 2n cicle i Cicles formatiu de Grau Superior.
  3. Disposar d'un títol universitari homologat a l'Estat espanyol.
  4. Haver superat la prova d'accés per a majors de 25 anys. 
  5. Haver superat la prova d'accés per a majors de 40 anys.
  6. Haver superat la prova d'accés per a majors de 45 anys.
  7. I les altres vies que contempli el Reial Decret 1892/2008 de 14 de novembre, publicat al BOE núm. 283.

  Els estudiants procedents d'altres sistemes educatius diferents a l'espanyol, però pertanyents a la Unió Europea, hauran d'haver realitzat al seu país els estudis que hi permeten matricular-se en una carrera universitària, segons s'estableix en el Reial Decret 9509/2007 de 7 de maig de 2007, publicat al BOE núm. 112.

  Els estudiants procedents de sistemes educatius no pertanyents a l'Estat espanyol ni a la Unió Europea, hauran d'homologar el títol de batxillerat o hauran de realitzar o bé la prova d'accés a la Universitat (PAAU), o bé la prova d'accés per a majors de 25 anys, o bé hauran de procedir d'una altra universitat.


  Normativa d'Admissió i Permanència

  Consulta ell Processos d'Admissió a la nostra Facultat

  NORMATIVA ACADÈMICA GRAU EN FILOSOFIA
  CAPÍTOL I. INGRÉS I ADMISSIONS

  Article 1
  1. Per a ser admès com a estudiant de primer curs en el títol de Grau en Filosofia, a més de complir els requisits exigits en la legislació vigent per a accedir a estudis universitaris oficials i amb validesa en tot el territori nacional, es requereix presentar la sol·licitud d'ingrés.
  2. Els candidats que obtinguin resolució favorable a la seva sol·licitud, complint amb tots els requisits legals, així com amb les condicions d'ingrés i els criteris de selecció, rebran la Carta d'Admissió que els possibilitarà fer la matrícula a la universitat.
  3. L’estudiant que inicia estudis de primer curs i no vol matricular-se de curs sencer, haurà de matricular com a mínim 30 crèdits el primer any.

  Article 2
  1. La sol·licitud d'ingrés per a la incorporació en cursos superiors a primer està condicionada a l'existència de places vacants en el curs per al qual se sol·licita l'ingrés i al compliment dels requisits legals establerts amb caràcter general, així com dels propis del present Grau.
  2. La sol·licitud s'ha de fer en els terminis establerts a l'efecte presentant la documentació preceptiva entre la qual, en tot cas, s'adjuntarà certificat acadèmic oficial dels estudis efectuats.
  3. Els estudiants procedents d'altres universitats podran ser admesos tot i que no tinguin superades totes les matèries i crèdits corresponents al primer curs del pla d'estudis, sempre que matriculin com a mínim 30 crèdits del pla d'estudis per al qual sol·liciten ingrés.

  CAPÍTOL II: CONTINUÏTAT DELS ESTUDIS I PERMANÈNCIA EN EL GRAU
  Article 3
  1. Els estudiants matriculats disposen de 5 convocatòries d’examen per cada assignatura, la 5à. convocatòria per poder presentar-se l’haurà de sol·licitar per escrit adreçat als òrgans competents, la resposta favorable del degà de la facultat a la sol·licitud serà condició per poder presentar-se a l’examen, si no supera aquesta darrera convocatòria l’estudiant esgota el límit màxim de convocatòries permeses i automàticament el seu expedient queda tancat sense possibilitat d’obtenir el títol de Grau en Filosofia.
  2. L’estudiant de curs sencer 60 crèdits ECTS que no ha superat cap assignatura de primer curs durant dos anys consecutius no podrà matricular-se de nou un tercer any al Grau en Filosofia.

  Article 4
  La condició d'estudiants es perd per alguna de les situacions següents:
  a) Finalització dels estudis i obtenció d'aquest títol de grau.
  b) Trasllat de l'expedient a una altra universitat, a petició expressa de l'estudiant.
  c) Interrupció dels estudis per decisió de l'estudiant.
  d) Sanció disciplinària que impliqui la seva expulsió, una vegada que la resolució sigui ferma.
  e) Impossibilitat de continuar els estudis començats com a conseqüència d'haver esgotat el nombre màxim de convocatòries establertes per a les assignatures en aquesta Normativa.
  f) Incompliment dels requisits de permanència en primer curs o cursos superiors establerts en aquesta normativa.
  g) Incompliment de les obligacions econòmiques contretes amb les Universitats.
  h) Baixa voluntària.

  CAPÍTOL III. MATRÍCULA, CONVOCATÒRIES I PAS DE CURS
  Article 5.
  1. La unitat administrativa de matrícula és l'assignatura, de manera que la matrícula mínima, amb caràcter general, és de 3 crèdits ECTS.
  2. La matrícula es realitza a l'inici de cada any acadèmic per a tots dos semestres. A l'inici de cada semestre s'obrirà un termini de sol·licitud de modificació de matrícula.
  3. La matrícula del pla d'estudis ha de seguir la seqüència anual fixada en el Projecte Formatiu (en l'estructura d'aquest pla) sense que sigui possible matricular una assignatura sense haver-ho fet amb anterioritat o simultàniament de les precedents.
  4. Serà necessari renovar la matrícula de les assignatures pendents de caràcter obligatori (tipus FB, OB i TFG), si n'hi ha, per poder realitzar matrícula de noves assignatures.
  5. No podran ser novament matriculats els crèdits ja superats o els que figuren com a adaptats o reconeguts en l'expedient de l'estudiant.

  Article 6
  1. La matrícula d'una assignatura dóna dret a dues convocatòries d'avaluació, amb qualificació final, una ordinària i una altra extraordinària, excepte si en la convocatòria extraordinària s'ha esgotat el nombre màxim de convocatòries permès en aquesta Normativa.
  2. Tot estudiant té dret a quatre convocatòries més una cinquena extraordinària en cada assignatura.
  3. La primera i segona convocatòria d'avaluació es computaran successivament sempre que s'hagi realitzat la matrícula. La tercera, quarta o cinquena l’alumne podrà sol·licitar la presentació a l’examen en els terminis establerts abans de la convocatòria d’examen.

  Article 7
  1. En els terminis establerts a aquest efecte, l'estudiant podrà sol·licitar, en escrit degudament motivat, l'anul·lació o renúncia al dret de convocatòria en la tercera, quarta o cinquena convocatòria.
  2. De les resolucions a què es refereix l'apartat anterior es donarà compte a totes les instàncies afectades.

  Article 8
  1. L'estudiant matriculat en el primer curs que no superi cap assignatura l'any acadèmic corresponent, entre les convocatòries ordinària i extraordinària, causarà baixa en els estudis.
  2. L'estudiant matriculat que, després de la celebració de la convocatòria extraordinària, tingui  assignatures pendents però hagi superat almenys 42 ECTS del curs en què estigui matriculat, podrà matricular-se d'assignatures del següent curs fins a un límit de 78 ECTS.
  3. Es pot també matricular d'assignatures d'un curs superior fins a un límit màxim de 60 ECTS, l'estudiant que hagi superat un mínim de 36 ECTS del curs en què està matriculat i no tingui assignatures pendents prèviament matriculades.

  Article 9
  1. D'acord amb els procediments i terminis establerts per a l'abandonament del grau, un estudiant podrà sol·licitar l'anul·lació de la matrícula en el grau mitjà d'instància dirigida a l'autoritat competent. L'anul·lació acadèmica té efectes en l'expedient de l'estudiant; els reintegraments de taxes i exempcions de quotes que siguin procedents es regiran segons el que estableixen els òrgans competents i que es publicaran en les instruccions de matrícula de cada any.
  2. L'anul·lació comprendrà la totalitat d'assignatures matriculades per un o els dos semestres, excepte en aquells casos en què, per causes excepcionals, de forma individual i raonada l'estudiant sol·liciti l'anul·lació d'una o diverses assignatures.

  Article 10
  El reconeixement i la transferència de crèdits es duran a terme d'acord amb les disposicions regulades en el marc legislatiu vigent, així com a la normativa específica desenvolupada a aquest efecte.

  Disposició addicional
  Referències genèriques. Totes les referències a càrrecs, llocs o persones per als que en aquesta normativa s'utilitza la forma de masculí genèric s'han d'entendre aplicables, indistintament, a dones i homes

  DISPOSICIONS FINALS

  Primera. situacions excepcionals
  Per a la resolució de qüestions que sorgeixin en la interpretació o aplicació d'aquesta normativa, així com per l'adopció de mesures en els casos i situacions no previstes en elles, prevaldrà el que estableix el marc legislatiu universitari.

  Segona. Entrada en vigor
  La present normativa entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en la forma que estigui determinat en les universitats que imparteixen aquest títol.

Sol·licitud d'informació

A cursos i activitats de la Facultat de Filosofia de Catalunya
 

Background Image

Expert Universitari en acompanyament al procés de malaltia. ANUL·LAT PER LA COVID-19

Més informació