Informació i Matrícula

 • Com preinscriure's?

  Pots fer ja la preinscripció online als estudis aquí: https://matricula.filosofia.url.edu

 • Sessions Informatives

  Sessions informatives i Portes Obertes:

  Realitzades: Dijous, 25 febrer 2021, a les 19h. Mira el vídeo.
  Dijous 27 de maig a les 18h. Portes Obertes.
  Visita guiada al Grau FPE a La Salle - URL. Dimarts 6 de juliol 2021 a les 18h. Inscriu-te aquí

   

   

 • Matrícula i proves d'admissió

  Per fer la matrícula Online aquí: http://matricula.filosofia.url.edu/
  Per fer la matrícula presencial cal demanar cita prèvia a ggalduf@filosofia.url.edu 

  • Documentació necessària per a la matrícula

  Grau en Filosofia

  • El full de sol·licitud de plaça (que es facilita a Secretaria).
  • Fotocòpia DNI, NIE o passaport.
  • Dues fotografies DNI.

  Qualsevol dels següents documents d’accés:

  • Els certificats corresponents als estudis requerits per a l'admissió en els centres superiors universitaris (no són vàlides les paperetes).
  • Des de COU: Qualsevol opció + PAAU
  • Des de Batxillerat: Qualsevol opció + PAAU
  • Títol de Cicles Formatius de grau Superior, FP2 (segon cicle)
  • Títol  universitari

  Altres: 

  • Proves d’accés per a més grans de 25 anys
  • Proves d’accés per a més grans de 40 anys
  • Proves d’accés per a més grans de 45 anys
  • Estudis superiors filosòfics oficials

  Reconeixement d'estudis cursats en altres centres

  En cas d'haver cursat estudis filosòfics i humanístics en una altra Facultat o Centre Superior, l'alumne podrà demanar-ne el reconeixement. Caldrà presentar:

  • Instància a la Comissió sol·licitant el reconeixement.
  • Certificats acreditatius dels estudis fets, on constin també les hores lectives o crèdits per   assignatura i les qualificacions corresponents.
  • Els programes de les assignatures cursades.

  Per alumnes ja matriculats altres anys a la Facultat:
  Els alumnes ja matriculats en anys anteriors, només hauran de formalitzar la matrícula a la Secretaria de la Facultat de Filosofia de Catalunya.


  Grau en Filosofia, Política i Economia

  Proves d’admissió al Grau en Filosofia, Política i Economia 

  • 17 de març 2021 a les 16h.
  • 12 de maig 2021 a les 16h.
  • 30 de juny 2021 a les 10h. 
  • 21 de juliol de 2021 a les 10h. 
  • 2 de setembre de 2021 a les 10h.

  Poden inscriure's a les proves d'admissió al Grau en Filosofia, Política i Economia al següent enllaç: https://www.filosofia.url.edu/grau-en-filosofia-politica-i-economia​

  Per als alumnes procedents del sistema educatiu espanyol, les vies d'accés són:

  • Haver superat els estudis de COU o batxillerat i la prova d'accés a la Universitat (PAU). 
  • Mòduls professionals 3, Formació professional de 2n cicle i Cicles formatiu de Grau Superior.
  • Disposar d'un títol universitari homologat a l'Estat espanyol.
  • I les altres vies que contempli el Reial Decret 1892/2008 de 14 de novembre, publicat al BOE núm. 283.

  Els estudiants procedents d'altres sistemes educatius diferents a l'espanyol, però pertanyents a la Unió Europea, hauran d'haver realitzat al seu país els estudis que hi permeten matricular-se en una carrera universitària, segons s'estableix en el Reial Decret 9509/2007 de 7 de maig de 2007, publicat al BOE núm. 112.

  Els estudiants procedents de sistemes educatius no pertanyents a l'Estat espanyol ni a la Unió Europea, hauran d'homologar el títol de batxillerat o hauran de realitzar o bé la prova d'accés a la Universitat (PAAU), o bé la prova d'accés per a majors de 25 anys, o bé hauran de procedir d'una altra universitat.

  Procés i criteris d’admissió
  Els criteris que es tindran en compte en el procediment d’admissió al present grau, en les tres Universitats que imparteixen el títol són els següents:
  1) Expedient acadèmic
  2) Escrit redactat pel candidat/a amb l’exposició detallada de les raons i motivacions per a cursar el grau

  Criteris de valoració

  Indicador

  Font

  Ponderació

  1. Expedient acadèmic

  Nota mitjana

  Certificació acadèmica

  85%

  2. Redacció

  Motivació i interès pel grau

  Escrit

  15%

   

  Els candidats realitzaran, igualment, una prova de test d’anglès, amb l’objectiu de conèixer el seu nivell de coneixement i domini de la llengua anglesa que, no obstant això, no computa en la ponderació dels criteris d’admissió; en conseqüència, no essent un requisit d’accés, no s’exigeix l’acreditació de cap nivell específic de domini de la mateixa.


  Màster en Recerca en Filosofia i Estudis Humanístics

  Per matricular-se per primera vegada com a alumnes de la Facultat, cal presentar:

  • El full de sol·licitud de plaça (que es facilita a Secretaria).
  • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
  • Dues fotografies DNI.
  • Títol universitari.

  Per alumnes ja matriculats altres anys a la Facultat:
  Els alumnes ja matriculats en anys anteriors, només hauran de formalitzar la matrícula a la Secretaria de la Facultat de Filosofia de Catalunya.


  Doctorat en Filosofia: Humanisme i Transcendència

  Per matricular-se per primera vegada com a alumnes de la Facultat, cal presentar:

  • El full de sol·licitud de plaça (que es facilita a Secretaria).
  • Fotocòpia del DNI.
  • Dues fotografies DNI.
  • Títol universitari.
  • Títol de Màster.

  Per alumnes ja matriculats altres anys a la Facultat:
  Els alumnes ja matriculats en anys anteriors, només hauran de formalitzar la matrícula a la Secretaria de la Facultat de Filosofia de Catalunya.

Noves proves d'admissió 2021 del Grau en Filosofia, Política i Economia
Escull el dia de la següent proposta de dates i omple el formulari de la dreta. Seguidament rebràs un e-mail amb els passos concrets per a realitzar la prova.

Sessions informatives:

Realitzades: 25 de febrer 19h. Mira el vídeo
Portes Obertes el 27 de maig a les 18h.
Visita guiada a les instal·lacions de La Salle URL. 6 de juliol 2021 a les 18h. Inscriu-te. 

Escollir un dia de la següent proposta de dates