General

La qualitat de la mobilitat acadèmica nacional i internacional tant d’estudiants com del personal docent i investigador és un requisit indispensable en el marc universitari europeu. La Comissió de Pràctiques Externes i Mobilitat de la FF-URL té com a finalitat promoure i gestionar la mobilitat d’alumnes o de PDI, les pràctiques externes, i les relacions de la Facultat amb altres centres acadèmics i d’investigació nacionals i internacionals. 

La Comissió de Pràctiques Externes i Mobilitat de la FF-URL està formada per: 

- El Vicedegà, que assumeix la funció de coordinador acadèmic de pràctiques externes i mobilitat. 

- El Coordinador de Relacions Internacionals, que és el responsable de mantenir contactes amb les universitats amb les quals la Facultat ha concertat convenis per tal que puguin acollir alumnes, i de proposar polítiques de mobilitat i de relacions internacionals a la FF-URL d’acord amb les orientacions de la Comissió de Relacions Internacionals de la URL. 

Contacte: 

Coordinador de pràctiques externes i mobilitat: Dr. Ignasi Fuster ifuster@filosofia.url.edu

Coordinador de relacions internacionals: Dr. Ricardo Mejía rmejia@filosofia.url.edu 

Sol·licitud d'informació

A cursos i activitats de la Facultat de Filosofia de Catalunya