Pla d'estudis

Descripció general

El curs complet dels seus estudis consta de 240 cr. ECTS (4 cursos acadèmics de 60 cr. ECTS):

 • El primer cicle comprèn vuit semestres 240 cr. ECTS. En el primer i segon curs es pretén que els estudiants arribin a una primera síntesi doctrinal sòlida i coherent i que aprenguin a analitzar i judicar els diversos sistemes filosòfics. És convenient també que vagin elaborant una opinió filosòfica personal.  En el tercer i quart curs  allò que hom ha après en el primer  i segon ha de ser estudiat més profundament, amb una finalitat d’investigació més concreta, amb un mètode realment filosòfic. L'obtenció del grau en Filosofia superats el nombre de crèdits exigits.

 

 • GRAU EN FILOSOFIA El Projecte universitari «Bolonya»

  L’any 1999 es va signar la Declaració de Bolonya amb l’intent d’aconseguir un «Espai Universitari Europeu d’Instrucció Superior» per al 2010, i promoure’l eventualment fora d’Europa. Van signar la Declaració 29 països europeus. La Declaració pretén promocionar la mobilitat dels estudiants i dels professors, promoure la dimensió europea en l’educació superior i la seva competitivitat, i afavorir els nivells d’ocupació en el mercat europeu.

  La Declaració de Bolonya ha posat en marxa un procés de revisió de l’espai universitari europeu que té com a punts bàsics els quatre següents:

  1  -  Reordenació dels estudis, per facilitar l’assimilació dels diversos sistemes universitaris europeus pel que fa a cicles i titulacions. La Santa Seu ha insistit que, respecte a les Facultats eclesiàstiques, segueix vàlida la Sapientia Christiana amb els seus tres cicles i la seva ordenació acadèmica.
  2  -  Creditatge dels estudis segons el European Credit Transfer System (ECTS). És l’aspecte que planteja més novetat en aquests primers anys. Més endavant se’n fa una explicació detallada.
  3  -  Suplement al Diploma. És un protocol que s’ha d’adjuntar al títol amb una informació minuciosa sobre les característiques dels estudis cursats per l’alumne. Vol fer transparent el títol, amb vista al seu reconeixement per totes les institucions universitàries integrades a Bolonya.
  4  -  Control de qualitat dels estudis. Es vol adequar els serveis i les activitats dels Centres Superiors Europeus a les seves finalitats i garantir-ne la qualitat.

  CREDITATGE EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS)

  - 1 crèdit ECTS, o crèdit Bolonya, es comptabilitza com a 25 hores.
   - Cada curs acadèmic té 60 crèdits ECTS; per tant, la unitat de base són 1500 hores per any acadèmic.

  - El crèdit ECTS comptabilitza tota l’activitat acadèmica de l’estudiant segons la proporció següent:

  Matèries

  Classe Magistral Tutoria col·lectiva  Tutoria personalitzada (professor) Exàmens Treball personal
    33% 6,5% 3,5% 9% 48%
  3 ECTS 25 h. 5 h. 1 dia /set. 130 h
  (quatre set.):
  32,5h./set.
  36-38 h.
  5 ECTS 40 h. 8 h. 1 dia/set. 53-55 h.
  6 ECTS 50 h. 10 h. 2 dies/set. 74-76 h.
  7,5 ECTS 58 h. 12 h 2 dies/set. 90-92 h

  - La càrrega de tutories (col·lectives i personals) representa el 10% del total dels crèdits ECTS (6,5% + 3,5% = 10%)
  - En principi, no hi ha assignatures d’un o dos crèdits perquè es treballaria amb xifres massa baixes. Segons això, aquest és el criteri general de distribució d’hores segons el creditatge de cada assignatura: 
  - La classe magistral i la tutoria col·lectiva es fan en les hores lectives (dilluns–divendres, de 9 a 13, excepte dimecres); són 19 h. per setmana.

  Comptant que cada curs té 30 setmanes lectives (15 per semestre), el total d’hores lectives per curs és de 570.
  - Comptant els 60 crèdits ECTS per curs, aquestes són les xifres absolutes de cada curs segons els diversos criteris acadèmics: Hi ha un total de 1500 hores per curs acadèmic.
  - Les classes magistrals i tutories col·lectives, impartides en hores lectives, sumen 570 hores.
  - Les 690 hores de treball personal dels alumnes (48% dels ECTS) distribuïdes en les 30 setmanes lectives del curs, suposen unes 23 hores per setmana. L’alumne distribueix aquestes hores de la manera que cregui convenient.

  Matèries Classe Magistral Tutoria col·lectiva  Tutoria personalitzada (professor) Exàmens Treball personal
    33% 6,5% 3,5% 9% 48%
  Hores totals per a cada cus acadèmic 495 h. 97 h. 53 h.

  135 h

  720 h

   

 • Pla d’Estudis i Guies Docents. Grau en Filosofia (Títol de Grau en Filosofia-URL)


  Primer curs 

  El primer curs es dedica principalment a l’estudi de l’home com a realitat oberta a la trascendència. L’antropologia filosòfica forneix l’eix d’aquest curs, amb l’estudi de la psicologia i de la fenomenologia de la religió que el complementen. Les altres assignatures filosòfiques d’aquest primer curs, a part de la necessària introducció a la filosofia i al seu mètode, comprenen la teoria del coneixement, amb les parts antiga, medieval i moderna de la història de la filosofia. El llatí i el grec s’inclouen en aquest curs per tal de poder accedir als textos originals de la filosofia i de la teologia.
  De les matèries complementàries opcionals a primer s’han de cursar 12 ECTS

  Segon curs

  El segon curs està centrat primordialment en l’estudi filosòfic de la realitat - l’ésser. La realitat es presenta com un misteri de plenitud que es manifesta en la seva unitat i pluralitat i troba el seu fonament en l’ésser suprem - Déu. L’ontologia i la metafísica són les assignatures eix d’aquest curs. L’estudi de l’home, iniciat el curs anterior, es completa ara amb les investigacions sobre la seva dimensió expressiva i interpretativa. Donen resposta a aquestes qüestions les assignatures de sociologia i ètica social i política. Continua l’estudi de la història de la filosofia en la seva part contemporània, també continuen les matèries de llatí de grec aprofundint els coneixements del primer curs. El quadre de matèries es completa amb un seminari de lectura de textos filosòfics.
  De les matèries complementàries opcionals a segon s’han de cursar 16 ECTS.

  Tercer curs i Quart curs

  S’estudien ara més profundament aquells aspectes de la investigació filosòfica sobre l’home que, de forma més general, ja han estat presentats. D’aquí la importància donada a l’àrea del coneixement, que té com a matèria principal la filosofia de la ciència i de la religió, i les qüestions aprofundides de teoria del coneixement i de la natura. En aquests cursos es dóna rellevància especial també a la història de la filosofia catalana, que és assignatura obligatòria en la nostra Facultat. L’entrada en contacte amb la reflexió més recent té lloc en el curs sobre els corrents actuals de la filosofia.
  De les Màteries complementàries opcionals a quart s’han de cursar 26 ECTS

  Mòduls, matèries i assignatures:

  Tipus de matèria Crèdits (ECTS)
  Formació básica(FB) 65
  Obligatòries(OB) 115
  Optatives(OP) 54
  Treball final de grau (TFG) 6
  Total 240
   Mòdul     Matèria       Curs Codi Assignatura ECTS Caràcter Semestre/s Guia docent
      Primer Curs             
  Filosofia Teorètica Introducció a la Filosofia   211011 Introducció a la Filosofia i Metodologia  -Prof. C. Llinàs 3 OB Primer programa
  Formació Bàsica Història   211221 Història de la Filosofia antiga i medieval -Profs. J. Cabó i J. Garcia 10 FB Primer i segon programa 
  Formació Bàsica Història   211171 Història de la filosofia moderna -Prof. Jordi Hernando 6 FB Primer i segon programa
  Formació Bàsica Antropologia   211181 Antropologia filosòfica - Prof. I. Fuster 6 FB Primer i segon programa 
  Filosofia Pràctica Aspectes del fenomen religiós   211091 Fenomenologia de la religió -Prof. J. Cabó 3 OB Primer programa
  Formació Bàsica Filosofia   211231 Teoria del coneixement -Profs. R.Mejía i A. Pego 8 FB Primer i segon programa 
  Filosofia Pràctica Fonaments de ciències psicosocials   211061 Psicologia -Prof. C. Pérez-Testor 3 OB Segon programa 
  Formació Bàsica Llengües clàssiques    211211 Llatí I -Prof. A. Pego 6 FB Primer i segon programa
  Idiomes Llengües clàssiques   211121 Grec I -Prof. M. Aceituno 3 OB primer i segon programa
  Textos de la Història 
  de la Filosofia
  Lectura de textos (op)   212033 Lectura de textos(op) El Fedre de Plató - Prof. A. Bosch-Veciana 3 OP segon programa
  Qüestions diverses de Filosofia teorètica
  i de Filosofia pràctica
  Curs opcional I   212032

  Curs opcional I:Filosofia, literatura i judaisme en l'obra de
  Maurice Blanchot

  3 OP Primer programa Covid19
  Qüestions  diverses de Filosofia teorètica
  i de Filosofia pràctica
  Curs opcional II   212037 Curs opcional II. - Prof. R. Mejía 3 OP Primer programa
  Qüestions diverses de Filosofia teorètica
  i de Filosofia pràctica
  Curs opcional III   212005 Curs opcional III: Introducció a la cultura filosòfica - Prof. J.G del Muro 3 OP Primer, Segon, Tercer o Quart programa
  Complementàries Teologia i Filosofia   212T01 Introducció al món i al pensament bíblics: A.T - Prof. Joan Ramon Marín 6 OP Primer, Segon, Tercer o Quart programa
  Complementàries Teologia i Filosofia   212T02 Qüestions frontereres entre Filosofia i Teologia: Teologia fonamental I - Prof. Xavier Morlans 6 OP Primer, Segon, Tercer o Quart programa
      Segon Curs            
  Formació Bàsica  Filosofia   211222 Ontologia i Metafísica -Prof. J. Martínez Procell 9 FB Tercer i quart programa 
  Formació Bàsica  Ètica   211232 Ètica -Profs. J. Grcia del Muro i I. Boada 8 FB Tercer i quart programa
  Formació Bàsica Filosofia   211192 Lògica I -Prof. R. Mejía 6 FB Quart programa
  Formació Bàsica Història   211182 Història de la Filosofia contemporània -Prof. F. Torralba 6 FB Tercer i quart programa
  Filosofia Teorètica

  Lògica i Filosofia de la natura
  i de la ciència

    211052 Filosofia de la natura -Prof. M. Ramón 3 OB Tercer programa
  Història de la Filosofia Lectura de textos   211092 Lectura de textos -Prof. J. Martínez 3 OB Quart programa
  Filosofia Pràctica Fonaments de ciències psicosocials   211102 Sociologia -Prof. F. Núñez 3 OB Tercer programa
  Idiomes Llengües clàssiques   211212 Llatí II -Prof. A. Pego 3 OB Tercer i quart programa 
  Idiomes Llengües clàssiques   211122 Grec II -Prof. M. Aceituno 3 OB Tercer i quart programa
  Complementàries Textos de la Història de la Filosofia   212035 Lectura de textos (op): Literatura eduardiana d'idees 3 OP Quart programa 
  Complementàries Qüestions diverses de Filosofia teorètica i de Filosofia pràctica   212005 Curs opcional I: 3 OP Primer, Segon, Tercer o  Quart programa
  Complementàries Qüestions diverses de Filosofia teorètica i de Filosofia pràctica   212014 Curs opcional II:  3 OP Primer, Segon, Tercer o  Quart programa
  Complementàries Qüestions diverses de Filosofia teorètica i de Filosofia pràctica   212009 Curs opcional III: El silenci com a actitud filosòfica - Prof. J.Aymar 3 OP Primer, Segon, Tercer o  Quart programa
  Complementàries Teologia i Filosofia   212T03 Introducció al món i al pensament bíblics: N.T. - Prof. Antoni Pérez de Mendiguren 6 OP Primer, Segon, Tercer o  Quart programa
  Complementàries Teologia i Filosofia   212T04 Vaticà II: Món, Persona, Església . - Prof. Daniel Palau 3 OP Primer, Segon, Tercer o  Quart programa
      Tercer Curs            
  Filosofia Teorètica Lògica   221013 Lògica II -Prof. C. Llinàs 5 OB Sisè programa
  Història de la Filosofia Història de la Filosofia Catalana   221023 Història de la Filosofia catalana -Prof. I. Roviró 5 OB Cinquè programa
  Filosofia Pràctica Aspectes del fenomen religiós   221033 Filosofia de la religió -Prof. J. Cabó 5 OB Sisè programa
  Filosofia Teorètica Lògica i Filosofia de la natura
  i de la ciència
    221043 Filosofia de la ciència -Prof. M. Ramón 3 OB Cinqué programa
  Filosofia Pràctica Ètica i Bioètica   221053 Filosofia i Bioètica -Prof. M. Ramón 3 OB Sisè programa
  Filosofia Pràctica Estètica i Història de l'Art   221063 Estètica -Prof. I. Roviró 5 OB Cinquè i sisè programa
  Història de la Filosofia Corrents actuals de la filosofia   221073 Corrents actuals de filosofia -Prof. R.Mejía 5 OB Sisè programa
  Filosofia Teorètica

  Teoria del coneixement, Antropologia
  Filosòfica i Metafísica

    221083 Qüestions aprofundides de metafísica -Prof. X. Prevosti 5 OB Cinquè programa
  Filosofia Teorètica

  Teoria del coneixement, Antropoloiga
  Filosòfica i Metafísica

    221093 Qüestions aprofundides de Teoria del coneixement  -Prof. J. Martínez 5 OB Ciquè programa
  Filosofia Teorètica Qüestions Aprofundides de la Filosofia de la natura i de la ciència   221074

  Qüestions Aprofundides de la Filosofia de la Ciència: 'Fenomenologia i ciències cognitives'. Prof. Ricardo Mejía

  3 OB Segon programa
  Filosofia Teorètica

  Teoria del coneixement, Antropologia
  filosòfica i Metafísica

    221113 Qüestions aprofundides d'Antropologia filosòfica -Prof. I. Fuster 5 OB Sisè programa
  Filosofia Pràctica Ètica i Bioètica   221123 Qüestions aprofundides de FIlosofia moral -Prof. J. Garcia del Muro 5 OB Sisè programa
  Idiomes Idioma modern   221153 Idioma modern I -Profra. S. Coll-Vinent 2 OB Cinquè programa
  Idiomes Idioma modern   221163 Idioma modern II -Profra. S. Coll-Vinent 2 OB Sisè programa 
      Quart Curs            
  Filosofia Pràctica Filosofia política i de la història   221094 Filosofia social i política -Prof. C. Llinàs 5 OB Setè programa
  Filosofia Pràctica Filosofia política i de la història   221104 Filosofia de la Història -Prof. J. Aymar 3 OB Setè programa
  Història de la Filosofia Filosofies de l'Orient   221064 Filosofies de l'Orient -Prof. F. Torralba 5 OB Vuitè programa
  Filosofia Pràctica Estètica i Història de l'Art   221054 Història i Filosofia de l'Art -Prof. I.Roviró 6 OB Setè programa
  Idiomes Idioma modern   221153 Idioma modern III -Prof. S. Coll-Vinent 3 OB Setè programa 
  Idiomes Idioma modern   221144 Idioma modern IV -Prof. S. Coll-Vinent 3 OB Vuitè programa 
  Treball fi de Grau Treball fi de Grau   221124 Treball fi de Grau 6 OB   programa
      Optatives Quart            
  Complementàries Textos de la Història de la Filosofia   222401 Comentari d’autors: Filosofia antiga -Prof. Joan Cabó 3 OP Setè  programa
  Complementàries Textos de la Història de la Filosofia   221024 Comentari d’autors: Filosofia medieval -Prof. J. Garcia del Muro 3 OP Setè  programa 
  Complementàries Textos de la Història de la Filosofia   222403 Comentari d’autors: Filosofia moderna -Prof. J. Albert Vicens 3 OP Setè i vuitè programa Covid19
  Complementàries Textos de la Història de la Filosofia   222404 Comentari d’autors: Filosofia contemporània -Prof. F. Torralba 3 OP Vuitè programa
  Qüestions diverses de Filosofia teorètica
  i de Filosofia pràctica
  Filosofia de la Cultura   221084 Filosofia de la Cultura -Prof. J. Garcia del Muro 4 OP Setè i vuitè programa
  Qüestions diverses de Filosofia teorètica
  i de Filosofia pràctica
  Curs monogràfic de filosofia actual   222406 Curs monogràfic de filosofia actual -Prof. J. Martínez Porcell 5 OP Setè programa
  Complementàries Psicologia i Sociologia de la religió   222407 Psicologia de la religió -Prof. V. Igual 3 OP Vuitè programa
  Complementàries Psicologia i Sociologia de la religió   222408 Sociologia de la religió -Prof. F. Núñez 3 OP Vuitè programa
  Qüestions diverses de Filosofia teorètica
  i de Filosofia pràctica
  Estatut i mètodes de la filosofia   222409 Estatut i mètodes de la filosofia -Prof. J. Cabó 3 OP Vuitè programa
  Qüestions diverses de Filosofia teorètica
  i de Filosofia pràctica
  Qüestions aprofundides de Bioètica   222410 Qüest. aprofundides de Bioètica -Prof. M. Ramón 5 OP Vuitè programa
  Qüestions diverses de Filosofia teorètica
  i de Filosofia pràctica
  Qüestions aprofundides de filosofia
  del llenguatge
    222411 Qüest. aprofundides de filosofia del llenguatge -Prof. C. Llinàs 3 OP Vuitè programa
  Complementàries Teoria i Història de la Literatura   222412 Teoria i Crítica Literària -Prof.  S. Coll-Vinent 4 OP Vuitè programa

   

   

Sol·licitud d'informació

A cursos i activitats de la Facultat de Filosofia de Catalunya