Convalidacions

Transferència i Reconeixement de crèdits

En cas d’haver cursat estudis filosòfics o humanístics en una altra Facultat o Centre Superior, l’alumne podrà demanar-ne el reconeixement presentant:

  • Instància a la Comissió sol·licitant el reconeixement.
  • Certificats acreditatius dels estudis fets, on constin també les hores lectives o crèdits per assignatura i les qualificacions corresponents.
  • Els programes de les assignatures cursades.

En les assignatures reconegudes constarà la mateixa nota que l’alumne ha obtingut en el centre on ha cursat l’assignatura.

Després d'haver estudiat els casos presentats pels alumnes, la Comissió de Reconeixement de la Facultat de Filosofia proposarà el reconeixement d'aquelles assignatures que corresponguin (d'acord amb les competències adquirides i el nombre de crèdits cursats), que en el cas de les titulacions civils serà aprovada per la Comissió de Reconeixements i Convalidacions de la URL. Un cop aprovada, s'expedirà un certificat de reconeixement perquè consti als efectes oportuns i es comunicarà la resolució a l'interessat.