Tramitació títols

L’alumna que ha superat tots els crèdits i ha complert amb les exigències del pla d’estudis matriculat, podrà sol·licitar el corresponent títol acadèmic.

Documentació i requisits:

  • Omplir el certificat de petició de títol (que es facilita a Secretaria).
  • Fotocòpia del DNI vigent en el moment de la petició del títol.
  • Liquidarà l’import corresponent a les taxes.

Ingrés al compte corrent de la Facultat de Filosofia de Catalunya indicant el nom de l’alumne. Cal fer arribar el comprovant del pagament a la secretaria de la Facultat o enviar un e-mail a facultat@filosofia.url.edu notificant l’ingrés al compte.

      Banc: CaixaBank (La Caixa)
      IBAN: ES87 2100 0900 94 0210012314

Una vegada l’alumne a liquidat el corresponent import se li lliurarà el certificat de Resguard del títol, vàlid a tots els efectes fins que reculli el títol original.

TAXES TÍTOLS

Grau en Filosofia      218,15 €
Màster en Recerca en Filosofia i Estudis Humanístics   218,15 €
Doctorat 218,15 €
Màster en Història i Patrimoni Cultural de l’Església  (Títol propi Universitat Ramon Llull)  218,15 €
Diploma d’especialització en gestió del Patrimoni
Cultura Eclesiàstic (Títol propi Universitat Ramon Llul
218,15 €